Könyvtári dokumentumok

Könyvtári házirend

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják, továbbá mindazok, akiknek az intézménye vezetője erre engedélyt ad.

A beiratkozásról, a jogviszony megszűnéséről

A beiratkozás és a  könyvtárhasználat ingyenes.

A könyvtári tagság a tanulói, illetve a munkavállalói  jogviszony megszületésével lép életbe, és annak megszűnéséig tart. (A tanulói névsort a titkárság szeptember 30-ig a könyvtár rendelkezésére bocsátja.)

A nyilvántartás papíralapú és számítógépes - a tanuló nevét, osztályát , elérhetőségét, valamint osztályfőnöke nevét  tartalmazza.

A felnőtt olvasók papíralapú nyilvántartása külön naplóban történik.

A tanulói-  vagy munkavállalói  jogviszony megszűnése csak a könyvtáros aláírásával ellátott „Leszerelő lappal”, igazolással lehetséges.

A könyvtárhasználókat megillető alapszolgáltatások

A könyvtári állomány helyben használatra nyitvatartási időben korlátozás nélkül az olvasók rendelkezésére áll.

A Szirén adatbázis katalógusa az olvasói számítógépen is hozzáférhető.

A könyvtáros segít az olvasóknak az információkeresésben, a kutatómunkában.

A könyvtárban elhelyezett számítógépeken az Internet elérhető.

A könyvtáros az adott szaktárgyhoz, témakörhöz témafigyelést folytat, ajánlójegyzéket, bibliográfiát készít.

A kölcsönzésben levő dokumentumok előjegyezhetők.

Könyvek és más információhordozók  (videokazetta, CD, DVD ) kölcsönzésében , indokolt esetben könyvtárközi kölcsönzésében való  közreműködés.

A kölcsönzés szabályai

A kiválasztott dokumentumot csak  regisztráció után lehet elvinni.

A tanuló egy időben 4 db könyvet kölcsönözhet, de a kötetek piaci értéke nem haladhatja meg a 10.000.- Ft-ot. A kölcsönzés időtartama egy hónap, amely még két esetben meghosszabbítható (amennyiben a kölcsönzés idő alatt a kötetre előjegyzés nem érkezett).

Gábor Béla hagyatékból származó értékes szakmatörténeti anyag csak különleges előírások mellett kölcsönözhető.

A kézikönyvtári állományon kívül az 5000.- Ft-nál drágább könyvek kölcsönzése tanulók számára csak osztályfőnöki, illetve szaktanári  engedéllyel lehetséges.

Tankönyvek és más oktatási segédleteket kölcsönzési ideje ettől eltérően egy teljes tanév  islehet.

 Év végén minden tanulónak rendeznie kell könyvtári tartozását. Az a tanuló, aki a kikölcsönzött köteteket a tanév végén sem hozta vissza, a következő tanévben csak az előző évi tartozás rendezése után kölcsönözhet újra.

Pedagógusok számára a kölcsönzési határidő egy tanév, a kölcsönözhető dokumentumok száma 10, de ezt indokolt esetben túl lehet lépni.

 A pedagógusok minden tanév végén a náluk lévő kötetekkel kötelesek elszámolni, kintlévőségeiket egyeztetni.

A könyvtáros az adott időpontban nem található, kikölcsönzött dokumentumokról előjegyzést vezet.

A tanórai munka segítése céljából az erre igényt tartó pedagógusok, munkaközösségek a  tanműhelyek, tantermek zárható szekrényeiben letéti anyagot tárolhatnak, amelynek megőrzéséről a könyvtárra vonatkozó általános rendelkezéseknek megfelelően gondoskodniuk kell.

                       

 A könyvtárhasználat szabályai

A könyvtárra vonatkozó baleset- és tűzvédelmi előírásokat mindenkor és mindenkinek be kell tartania.

A tisztaság és a rend megőrzése érdekében a könyvtár egész területén  tilos étkezni.

A könyvtárhasználók ügyelnek arra is, hogy mások kutató munkáját magatartásukkal, tevékenységükkel ne zavarják.

A kölcsönző köteles a kikölcsönzött kötetet a kölcsönzési idő lejártával visszahozni, illetve – ha erre szüksége van - meghosszabbítani.

Az elveszített vagy megrongált dokumentumokat köteles pótolni, melynek módja a  következő lehet:

       -    a dokumentum azonos kiadásának beszerzése;                                                               

       -    a dokumentum forgalmi értékének megtérítése;

       -    a  könyvtár gyűjtőkörébe tartozó hasonló témájú és értékű dokumentum beszerzése a könyvtárossal való egyeztetés után.                                                                                                                           

A könyvtárban csak a könyvtáros engedélyével lehet tartózkodni.

Az olvasó a táskát és a kabátot a könyvtáros által meghatározott területen köteles elhelyezni.

Az osztályfőnökök kötelezettsége az állományvédelem érdekében is a könyvtárossal együttműködni, és eljárni a könyvtári tartozással rendelkező tanulókkal szemben.

A könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakat minden könyvtári tagnak tudomásul kell vennie. Aki a szabályzatban foglaltakat nem tartja be, szabálysértést követ el, kártérítési kötelezettség terheli, illetve időlegesen vagy véglegesen kizárható a könyvtár szolgáltatásai igénybevételének lehetőségéből.

Nyitvatartási rend: A könyvtár egy héten a kötelező 26 órában tart nyitva.

 Hétfő:          9-15

 Kedd:        10-15

 Szerda:       9-14

 Csütörtök:   9-15

 Péntek:       9-13

               

 A számítógép-használat szabályai

A gépek állapotának megőrzéséért a használó anyagi felelősséggel tartozik. Minden a használó által okozott kárt köteles az illető megtéríteni.

A tanuló a gépeken tárolt anyagokhoz nem nyúlhat, azon nem változtathat.